REGULAMIN SPRZEDAŻY
sklepu internetowego dla zamówień z Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep Internetowy Playmobil (zwany dalej Sklepem), działający pod adresem www.playmobil.pl prowadzony jest przez Playmobil Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Górki 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000641869, posiadającą numer NIP: 779-244-81-96, REGON: 365662095, kapitał zakładowy: 220.000,00 zł, e-mail: service@playmobil.pl (zwaną w dalszej części „Sprzedawcą”).
  2. Regulamin określa zakres i warunki zamawiania towarów z za pośrednictwem Sklepu.
  3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:
   • a. Klient,
   • b. Sprzedawca..
  4. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie należy traktować, jako zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Towar i jego cena

  1. Podane ceny są cenami w PLN zawierającymi podatek VAT.
  2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy (opłat pocztowych i kosztów wysyłki). W przypadku zamówień wyłącznie na części zamienne obowiązują specjalne opłaty pocztowe i koszty wysyłki.
  3. Koszty dostawy pokrywa Klient.

 3. Zawarcie umowy

  1. Umowę uznaje się za zawartą, jeżeli Sprzedawca wyraźnie potwierdzi zamówienie, wyśle zamówiony Towar lub w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia nie zgłosi sprzeciwu. Sprzedawca zastrzega, że zawarcie umowy możliwe jest do wyczerpania zapasów. W związku z tym Sprzedawca realizuje wyłącznie zamówienia złożone w zwyczajowych ilościach (nie więcej niż 9 sztuk danego artykułu).
  2. Przejście prawa własności dostarczonego Towaru następuje w momencie dokonania całkowitej zapłaty.
  3. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. O braku dostępności Towaru Klient zostanie powiadomiony w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia.
  4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
 4. Sposoby płatności

  1. Płatność za dostarczony Towar następuje za pobraniem, kartą kredytową za pomocą systemu PayPal lub przy odbiorze.
  2. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:
   • objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
   • objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, jeżeli Towary dostarczane są osobno,
   • objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, jeżeli Towary dostarczane są partiami lub w częściach.
  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest poinformowanie Sprzedawcy przez Klienta o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Playmobil Polska sp. z o.o.
   ul. Górki 7, 60-204 Poznań
   lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: service@playmobil.pl
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu.
  4. Możliwe jest również złożenie oświadczenia odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną:
   • a. przy wykorzystaniu formularza,
   • b. przez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu.
   W przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
  5. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Skutki odstąpienia od umowy.
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   3. Towary należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni na adres:
    Playmobil Polska sp. z o.o.
    Industriestr. 5-7, 90599 Dietenhofen, Niemcy

   4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient, chyba że Towar został dostarczony Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, a Towaru ze względu na charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą.
   5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.
   6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.
  7. Rękojmia za wady

   1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klientowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
   2. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości Towaru z wadą i Towaru pełnowartościowego).
   3. Klient ma prawo zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
   4. Żądania należy zgłaszać w formie pisemnej na adres
    Playmobil Polska sp. z o.o.
    ul. Górki 7, 60-204 Poznań
    lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@playmobil.pl ze wskazaniem rodzaju wady, terminu jej ujawnienia oraz określeniem żądania. W przypadku braków, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zależności od sposobu złożenia przez Klienta reklamacji.
   5. Żądania Klienta rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę żądania.
   6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o wadzie przed jego upływem.
   7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
   8. Jeżeli Klient wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.
   9. Jeżeli zakupiony Towar ma wady, Sprzedawca pokrywa koszt zwrotu przesyłki i zwraca je natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu żądania.
  8. Warunki techniczne

   1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
    • a. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej,
    • b. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej,
    • c. Google Chrom w wersji 30 lub nowszej,
    • d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
   2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji
    • a. związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu w celu:
    • b. utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu,
    • c. dostosowywania Sklepu do potrzeb Klientów,
    • d. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
  9. Ochrona danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
   2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom (np. dostawcom) w celu realizacji umowy.
   3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  10. Postanowienia końcowe

   1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Sprzedawca zastrzega możliwość aktualizacji artykułów i zestawień, jeżeli stanowią one poszerzenie i jest to dla Państwa możliwe.
   3. Dane konieczne do realizacji transakcji są zapisywane i ew. przekazywane podmiotom trzecim - zleceniobiorcom w celu realizacji zamówienia.
   4. Sprzedawca zwraca się z prośba o poinformowanie o uszkodzeniach opakowania transportowego natychmiast, w momencie otrzymania towaru. Powyższe ma na celu wyłącznie dochodzenie roszczeń od naszego przewoźnika. Prawa Klienta nie zostają przez to ograniczone.
  11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

   1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle zawartej umowy, w szczególności poprzez zastosowanie mediacji. Wniosek o wszczęcie procedury mediacji należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl
   2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Unia Europejska oddała do dyspozycji interaktywną stronę internetową dla pozasądowego rozstrzygania sporów z internetowych czynności prawnych (platforma OS). Na platformę OS Unii Europejskiej mogą Państwo wejść za pomocą linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   1. Oświadczamy, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) nie wrażamy zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich