• Polityka prywatności geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

  Witamy Cię na naszej stronie i cieszymy się z Twojego zainteresowania naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym państwie członkowskim. Za pomocą niniejszej Polityki prywatności udzielamy Ci kompleksowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG i praw, które Ci przysługują.
  Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich przede wszystkim imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, ale także adres IP.
  Dane anonimowe to takie, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

 • Organ odpowiedzialny i inspektor ochrony danych

  Adres (adres firmy do doręczeń)
  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
  Brandstätterstraße 2 - 10
  D - 90513 Zirndorf

  Informacje kontaktowe
  www.playmobil.com
  Tel.: 0911/9666-0
  Fax.: 0911/9666-1120
  E-Mail: service@playmobil.de

  Kontakt z inspektorem ochrony danych:
  dsb@playmobil.de

 • Przysługujące Ci prawa jako osobie, której dane dotyczą

  Na wstępie, chcielibyśmy poinformować Cię, jakie prawa przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą. Ujednolicenie przepisów dotyczących Twoich praw zawierają art. 15–22 RODO. Obejmują one:

  1. prawo do informacji (art. 15 RODO)
  2. prawo do odwołania (art. 17 RODO)
  3. prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
  4. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

  W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt na adres: dsb@playmobil.de.Dotyczy to także pytań w odniesieniu do przetwarzania danych w naszej firmie. Posiadasz również prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych.

 • Prawa do sprzeciwu

  W kontekście praw do sprzeciwu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych bez podawania przyczyn. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.
  Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Wyrażenie sprzeciwu jest bezpłatne i może zostać przesłane w dowolnej formie, jeśli to możliwe, na adres: dsb@playmobil.de.
  W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu ochrony uzasadnionych interesów, możesz w każdej chwili sprzeciwić się ich przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
  W przypadku sprzeciwu zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy udowodnić, iż istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub że przetwarzanie służy zapewnieniu, wyegzekwowaniu lub obronie roszczenia.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO.
  Wykorzystujemy Twoje dane do nawiązywania stosunków biznesowych, wypełniania zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunków umownych, oferowania produktów i usług, oraz do wzmacniania relacji z klientami, które może obejmować również marketing i marketing bezpośredni.
  Twoja zgoda również jest objęta przepisami o ochronie danych. W związku z tym, pragniemy Cię poinformować o celach przetwarzania Twoich danych oraz Twoim prawie do wycofania zgody. Jeżeli zgoda miałaby obejmować również przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany, zgodnie z art. 88 ust. 1 RODO.
  Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, w myśl art. 9 ust. 1 RODO, stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo i nie ma podstaw do założenia, że Twoje podlegające ochronie interesy mają charakter nadrzędny wobec wyłączenia dotyczącego przetwarzania danych, art. 88 ust. 1 RODO.

 • Ujawnienie danych stronom trzecim

  Twoje dane są ujawniane stronom trzecim w ramach przepisów ustawowych lub za odpowiednią zgodą. W żadnych innych przypadkach nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że zobowiązanie takie powstaje na skutek obowiązujących przepisów prawnych (ujawnianie danych podmiotom zewnętrznym, takim jak organy nadzoru lub organy ścigania).

 • Odbiorca danych / kategorie odbiorców

  W ramach działalności naszej firmy zapewniamy, że dane osobowe są przekazywane tylko tym osobom, którym są one niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.
  W wielu przypadkach usługodawcy wspierają nasze działy specjalistyczne w wypełnianiu ich zadań. Ze wszystkimi naszymi usługodawcami została zawarta umowa o ochronie danych.
  W celu przetworzenia zamówień wysyłkowych za pośrednictwem firmy UPS, rejestrowane są imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail adresata. Informacje te zostaną udostępnione firmie UPS w celu realizacji wysyłki tego zamówienia. Po przesłaniu danych adresat otrzymuje od firmy UPS wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki oraz z informacjami na temat śledzenia przesyłki. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, zgadzasz się na te zasady.

 • Wymiana danych między państwami trzecimi/przesyłanie do państw trzecich

  Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) odbywa się wyłącznie wówczas, gdy jest to wymagane przez prawo, lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.
  Przekazujemy Twoje dane osobowe usługodawcy lub koncernowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Salesforce (USA oraz region Azji i Pacyfiku).
  Tutaj możesz zapoznać się z polityką prywatności Salesforce: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 • Okres przechowywania danych

  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo są niezbędne do danego celu przetwarzania. Należy pamiętać że, przechowywanie danych jest uwarunkowane często licznymi obowiązkowymi okresami przechowywania danych. Dotyczy to w szczególności obowiązkowych okresów przechowywania wynikających z przepisów handlowych lub podatkowych (np. kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego itp.). O ile nie istnieją dalsze wymagania dotyczące przechowywania danych, po realizacji celu dane są rutynowo usuwane.
  Ponadto, możemy przechowywać Twoje dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli istnieją spory prawne, a my wykorzystujemy dowody w ustawowym okresie przedawnienia, który może wynosić nawet trzydzieści lat; regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

 • Bezpieczne przenoszenie danych

  Aby jak najlepiej chronić dane przechowywane przez nas przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, stosujemy odpowiednie, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa jest stale monitorowany we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.
  Wymiana danych w ramach naszej witryny odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego protokołu. Jako protokół transmisji oferujemy na naszej stronie HTTPS, zawsze wykorzystując aktualne wersje protokołów szyfrowania.
  Ponadto oferujemy naszym użytkownikom szyfrowanie treści w ramach formularzy kontaktowych. Odszyfrowanie tych danych jest możliwe tylko przez nas. Ponadto istnieje również możliwość korzystania z alternatywnych kanałów komunikacji (np. usług pocztowych).

 • Obowiązek udostępnienia danych

  Różne dane osobowe są niezbędne do ustalenia, realizacji i zakończenia zobowiązań oraz wypełnienia związanych z nimi obowiązków umownych i prawnych. Dotyczy to także korzystania z naszej strony internetowej i różnych udostępnianych na niej funkcji.
  Podsumowanie szczegółowych informacji znajduje się w powyższym punkcie. W niektórych przypadkach dane muszą być również gromadzone lub udostępniane na mocy przepisów prawnych. Należy pamiętać, że przetworzenie Twojego wniosku lub realizacja podstawowego zobowiązania bez udostępnienia tych danych nie jest możliwa.

 • Kategorie, źródła i źródła pochodzenia danych

  Odpowiedni kontekst decyduje o tym, które dane przetwarzamy: Czy jest to złożenie zamówienia przez Internet, zapytanie wpisane do naszego formularza kontaktowego, czy też przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych lub złożenie skargi.
  Należy pamiętać, że informacje dotyczące konkretnych sytuacji przetwarzania podajemy również oddzielnie, np. podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych lub wpisywania zapytania w formularzu kontaktowym.

  Podczas odwiedzin naszej strony internetowej zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
  1. Nazwa dostawcy usług internetowych
  2. Informacje na temat strony internetowej, z której zostałeś do nas przekierowany
  3. Używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny
  4. Adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych
  5. Żądane pliki, przesłana ilość danych, pobrane pliki / eksport plików
  6. Informacje na temat naszych stron internetowych, które odwiedzasz, w tym daty i godziny

  W ramach zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
  1. Nazwisko, imię
  2. Adres
  3. Adres mailowy
  4. Zwrot grzecznościowy
  5. Informacje na temat życzeń i zainteresowań

  W ramach procesu zamawiania przetwarzamy następujące dane:
  1. Zwrot grzecznościowy
  2. Nazwisko, imię
  3. Nazwa firmy
  4. Data urodzenia
  5. Adres dostawy
  6. Adres do faktury
  7. Adres mailowy
  8. Numer telefonu
  9. Dane, które mogą być legalnie przetwarzane z innych źródeł

  W ramach newsletterów zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
  1. Nazwisko, imię
  2. Adres mailowy
  3. Zwrot grzecznościowy
  4. Kod pocztowy
  5. Dane analityczne z oceny biuletynu

  W ramach konkursów zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
  1. Nazwisko, imię
  2. Adres
  3. Adres mailowy
  4. Data urodzenia
  5. Kraj

  W ramach wysyłki katalogu przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. Zwrot grzecznościowy
  2. Nazwisko, imię
  3. Adres i numer domu
  4. Kod pocztowy
  5. Miasto
  6. Kraj
  7. Adres e-mail
  8. Numer telefonu

 • Formularz kontaktowy / nawiązanie kontaktu za pośrednictwem wiadomości mailowej (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

  Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli napiszesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetworzymy Twoje dane w formularzu kontaktowym.
  Szanujemy przy tym zasadę minimalizacji ilości danych i unikania powielania danych i prosimy o podanie jedynie tych informacji, które są niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu. Są to twój adres mailowy, zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, temat oraz zawartość pola z wiadomością. Ponadto, ze względów technicznych i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego, przetwarzany jest także Twój adres IP. Wszystkie pozostałe dane są polami fakultatywnymi i mogą być wypełnione opcjonalnie (np. w celu udzielenia indywidualnej odpowiedzi na Twoje pytania).
  Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane osobowe podane w e-mailu przetwarzamy w celu przetworzenia Twojego zapytania.

 • Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  Na naszej stronie można subskrybować bezpłatny newsletter. Adres e-mail oraz nazwisko podane w subskrypcji newslettera będą wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanego newslettera.
  Szanujemy przy tym zasadę minimalizacji ilości danych i unikania powielania danych, dlatego polem obowiązkowym jest jedynie podanie adresu mailowego (ewentualnie nazwiska w przypadku newslettera spersonalizowanego). Ponadto, ze względów technicznych i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego, w przypadku zamówienia newslettera przetwarzany jest także Twój adres IP.
  Naturalnie, w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na subskrypcję newslettera, korzystając z opcji rezygnacji umieszczonej w newsletterze.
  W celu wysyłania newslettera drogą elektroniczną stusujemy metodę podwójnej zgody podczas zapisu do newslettera (double opt-in). Otrzymywanie newslettera przez e-mail, następuje po wcześniej wyrażonej zgodzie na aktywację tej usługi. Odbywa sią to poprzez e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie. Poprzez kliknięcie na zawarty w nim link, potwierdzają Państwo zgodę na otrzymywanie newslette na podany przez Państwa adres e-mail .

 • Zgoda na udział w konkursie/ na reklamę (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

  Na naszej stronie internetowej masz możliwość wzięcia udziału w naszym konkursie. Podane przez Ciebie dane w formularzu konkursowym, przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
  Szanujemy przy tym zasadę minimalizacji ilości danych i unikania powielania danych i prosimy o podanie jedynie danych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i otrzymania przez Ciebie powiadomienia o wygranej. Są to np. imię i nazwisko, adres e-mail, zwrot grzecznościowy, adres i kraj.
  Obowiązkowe pola są oznaczone symbolem (*). Ze względów technicznych i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego, przetwarzany jest także Twój adres IP. Pozostałe pola są opcjonalne i możesz je wypełnić, jeśli chcesz. Niestety, bez wypełnienia wymaganych pól nie możemy przeprowadzić konkursu. Udział w konkursie jest wtedy niemożliwy.
  Ponadto, w formularzu kontaktowym masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie reklam. Oczywiście udział w konkursie jest możliwy również bez wyrażenia zgody na reklamę.
  Jeśli poprzez zaznaczenie pola wyboru wyrażasz zgodę, przetwarzamy Twoje dane, aby pocztą przesyłać Ci informacje o naszych produktach / usługach (produkty i (wyłączne) oferty marki PLAYMOBIL od geobra Brandstätter Foundation & Co. KG).
  Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych bez podawania przyczyn, dzwoniąc pod numer 0911/9666-0, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gewinnspiele@playmobil.de lub pocztą na adres geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf.

 • Sklep internetowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Jeśli nie wyrażasz zgody na dalsze wykorzystanie danych, przekazane przez Ciebie dane w ramach formularza zamówienia przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia lub realizacji stosunku umownego.
  Szanujemy przy tym zasadę minimalizacji ilości danych i unikania powielania danych i prosimy o podanie jedynie danych niezbędnych do realizacji umowy lub do wypełnienia naszych zobowiązań umownych (tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i dane potrzebne do realizacji wybranej metody płatności), lub podanie danych, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  Ponadto, ze względów technicznych i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego, przetwarzany jest także Twój adres IP. W przypadku nieprzekazania nam tych danych, niemożliwe będzie zawarcie umowy, ponieważ nie będziemy w stanie jej zrealizować lub będziemy zmuszeni rozwiązać istniejącą umowę. Jeśli chcesz, możesz oczywiście podać również więcej danych.

 • Rejestracja / konto klienta (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

  Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Zaletą jest przede wszystkim możliwość przeglądania historii zamówień i zapisywania określonych danych w formularzu zamówienia. W przypadku ponownego złożenia zamówienia, nie musisz od nowa wpisywać danych.
  Za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, rejestracja jest możliwa lub konieczna w celu realizacji umowy z Tobą lub w celu wdrożenia środków koniecznych do zawarcia umowy, choć istnieje również możliwość uzyskania dostępu do strony jako gość.
  Szanujemy przy tym zasadę minimalizacji ilości danych i unikania powielania danych i w celu rejestracji prosimy wyłącznie o wypełnienie obowiązkowych pól oznaczonych gwiazdką (*). Są to np. adres e-mail oraz hasło wraz z powtórzeniem hasła.
  Do realizacji zamówienia i w celu realizacji wysyłki w naszym sklepie internetowym potrzebujemy również adresu rozliczeniowego (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Jeśli adres dostawy jest inny niż adres rozliczeniowy, należy podać również wyżej wymienione dane adresu dostawy.
  Podczas rejestracji na naszej stronie zapisywany jest również adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji (dane techniczne w tle). Aktywując przycisk „Zarejestruj się teraz”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.
  Pamiętaj: Twoje hasło zostanie przez nas zaszyfrowane. Pracownicy naszej firmy nie mogą odczytać tego hasła. W związku z tym, jeśli zapomnisz hasło, nie mogą podać Ci żadnych informacji.
  W takim przypadku, należy skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła”, która pozwala na otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej automatycznie wygenerowanego, nowego hasła. Żaden pracownik nie posiada uprawnień do żądania przekazania hasła przez telefon ani na piśmie. Nigdy nie podawaj swojego hasła, jeśli ktoś zwróci się do Ciebie z tego rodzaju prośbą.
  Po zakończeniu procesu rejestracji Twoje dane będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w celu korzystania z obszaru bezpieczeństwa klienta. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej i podaniu adresu e-mail jako nazwy użytkownika i hasła, dane te zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej (na przykład podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym). Zrealizowane zamówienia można śledzić w historii zamówień. Tutaj można wprowadzać zmiany adresu rozliczeniowego lub adresu dostawy.
  Zarejestrowane osoby mogą samodzielnie wprowadzać zmiany / korekty adresu rozliczeniowego lub dostawy w historii zamówień. Zmiany / korekty są również chętnie przeprowadzane przez naszą obsługę klienta, jeśli się z nią skontaktujesz. Oczywiście możesz również anulować lub usunąć rejestrację ew. konta klienta (w zakładce „Moje konto klienta”, „Usuń konto klienta”).

 • Systemy płatności (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO), weryfikacja kredytowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  W naszym sklepie internetowym możesz wpłacić pieniądze na rachunek, zapłacić kartą kredytową, przez PayPal, gotówką przy odbiorze lub przez polecenie zapłaty (polecenie zapłaty SEPA). W celu realizacji zamówienia i danego rodzaju płatności, zbierane są odpowiednie dane dotyczące płatności. Ponadto, ze względów technicznych i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego, przetwarzany jest także Twój adres IP.
  Szanujemy przy tym zasadę minimalizacji ilości danych i unikania powielania danych i prosimy o podanie jedynie danych niezbędnych do realizacji płatności oraz wypełnienia zobowiązań umownych lub podanie danych, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku nieprzekazania nam tych danych, niemożliwe będzie zawarcie umowy, ponieważ nie będziemy w stanie jej zrealizować.
  W celu ochrony danych korzystamy z systemu płatności, który wykorzystuje szyfrowanie SSL.

  Uwaga dotycząca płatności faktury:
  W momencie wyboru przez klienta metody płatności w naszym sklepie internetowym, przeprowadzamy weryfikację kredytową. Dlatego do Arvato przekazywane są dane istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej w celu określenia zdolności kredytowej i ryzyka niewykonania zobowiązań.

  Uwaga dotycząca ochrony danych przez Arvato:
  Twoje dane (nazwisko, adres i ewentualnie data urodzenia) są przekazywane w celu weryfikacji kredytowej, uzyskania informacji niezbędnych do oceny ryzyka niewykonania zobowiązania na podstawie metod matematycznych i statystycznych oraz w celu weryfikacji danych adresowych (kontrola możliwości dostarczenia) na adres infoscore Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.
  Podstawę prawną przeprowadzenia tego transferu danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera b i artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO. Transfer danych może zostać przeprowadzony na podstawie tych przepisów tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w której interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, mają charakter nadrzędny. Szczegółowe informacje na temat ICD w myśl art. 14 Europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), tzn. informacje na temat celów biznesowych, celów przechowywania danych, odbiorców danych, prawa do uzyskania informacji na temat swoich danych, prawa do usunięcia lub sprostowania itp. można znaleźć w załączniku lub w poniższym odnośniku: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt).

  Uwaga dotycząca płatności kartą kredytową:
  Jak zwykle w przypadku płatności kartą kredytową, sprawdzane są dane karty kredytowej i przeprowadzana jest kontrola kredytowa.

  Uwaga dotycząca PayPal:
  PayPal to firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Jeśli osoba, której dane dotyczą, podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym wybierze w opcji Rodzaj płatności „PayPal”, dane osoby, której dane dotyczą zostaną automatycznie przesłane do PayPal.
  Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie jej danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności. Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności.
  W celu realizacji umowy kupna konieczne są również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. Szczegóły dotyczące ochrony danych w systemie PayPal można znaleźć na stronie:
  https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev (stan prawny obowiązujący od 25.05.2018).

  Uwaga dotycząca polecenia zapłaty:
  Jak zwykle w przypadku polecenia zapłaty, dane Twojego konta (IBAN, właściciel konta) są gromadzone w celu obciążenia Twojego konta odpowiednią kwotą.

 • Wysyłka katalogu pocztą / e-mailem (Art. 6 pkt 1 lit. a, b EU-DS-GMO)

  Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe podane w formularzu zamówienia, w celu zrealizowania wysyłki katalogu. Nie dotyczy to sytuacji wyrażenia zgody na dalsze wykorzystanie podanych danych.
  W tym przypadku przestrzegana jest zasada minimalizacji ilości danych i unikanie ich powielania. Wystarczy podać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu).
  Ponadto Twój adres IP jest przetwarzany z przyczyn technicznych i ochrony prawnej.

 • Cele reklamowe w odniesieniu do stałych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z klientami i wysyłaniem im informacji oraz ofert naszych produktów / usług (katalogów i newsletterów). Dlatego przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji i ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
  "Jeśli nie życzysz sobie tego, możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono połączone z marketingiem bezpośrednim. Jeśli wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  Sprzeciw można wyrazić w dowolnej formie, bez podania przyczyny i bezpłatnie pod numerem telefonu 0911/9666-0, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres service@playmobil.de lub drogą pocztową na adres geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2-10, D-90513 Zirndorf."

 • Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

  Wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie danych wyłącznie do podejmowania decyzji w następujących przypadkach:
  Jeśli wybierzesz sposób płatności za pomocą faktur w naszym sklepie internetowym, przeprowadzimy analizę kredytową. W tym celu dane dotyczące zdolności kredytowej są przekazywane do firmy Arvato w celu oceny zdolności kredytowej lub ryzyka kredytowego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procedury lub chciałbyś przedyskutować z nami jej wyniki, skontaktuj się z nami pod adresem dsb@playmobil.de.

 • Pliki cookie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody)

  W kilku miejscach nasze witryny używają tak zwanych plików cookie. Są one wykorzystywane w tym celu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przez przeglądarkę (lokalnie na Twoim dysku twardym).
  Pliki cookie pozwalają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Dzięki temu możemy projektować zawartość naszej strony zgodnie z potrzebami odwiedzających. Pliki cookie pozwalają nam również mierzyć skuteczność danej reklamy i podczas jej umieszczania kierować się zainteresowaniami użytkownika.
  Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie są one automatycznie usuwane. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera po upływie okresu ważności (zazwyczaj sześciu miesięcy) lub użytkownik sam decyduje o ich usunięciu przed datą wygaśnięcia okresu ważności.
  Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli nie chcesz wysyłać informacji, zazwyczaj masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki. Możesz wtedy nadal korzystać z ofert naszej strony internetowej bez ograniczeń (wyjątek: konfiguratory).
  Używamy plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Dzięki temu możemy projektować zawartość naszej strony zgodnie z potrzebami odwiedzających. Pliki cookie pozwalają nam również mierzyć skuteczność danej reklamy i podczas jej umieszczania kierować się zainteresowaniami użytkownika.
  Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i z niego przekazywane na naszą stronę internetową. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Ponadto, raz ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Taką możliwość zapewniają wszystkie popularne przeglądarki internetowe.
  Pamiętaj: Jeśli wyłączysz ustawienia plików cookie, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystywane.

 • Profile użytkownika / procedury śledzenia w sieci

  Korzystamy z usług Ve Interactive DACH GmbH (Französische Straße 47, 10117 Berlin, dalej "Ve"). Świadcząc usługi, Ve gromadzi dane osobowe od użytkowników odwiedzających nasze witryny. W tym celu Ve stosuje pliki cookie i inne podobne technologie. Szczegółowe informacje o zastosowaniach technologii Ve są dostępne w polityce plików cookie Ve. Lista celów, dla których Ve gromadzi dane osobowe, znajduje się w Polityce prywatności Ve. Zasadniczo, dzięki wykorzystaniu, Ve gromadzi dane osobowe od użytkowników, w szczególności dane kontaktowe i dane behawioralne. Ve wykorzystuje te dane osobowe w celu wyciągnięcia wniosków na temat osobistych preferencji użytkownika i spersonalizowania doświadczenia internetowego użytkownika, na przykład wyświetlając spersonalizowane oferty podczas odwiedzania witryn klientów lub podobnie personalizując witrynę klienta dla użytkownika i wyświetlając spersonalizowane reklamy podczas odwiedzania witryn lub stron internetowych klientów stron trzecich. Z Ve jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zbieranie danych osobowych zgodnie z art. 26 GDPR. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Ve.
  Użytkownicy końcowi mogą w różny sposób uniemożliwić przetwarzanie ich danych osobowych przez Ve. Dostępne opcje zapobiegania przetwarzaniu danych są zawarte w polityce prywatności Ve, między innymi poprzez użycie przycisku rezygnacji pod https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out lub użycie mechanizmu rezygnacji z IAB Europe na http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

  Uwagi dotyczące ochrony danych przez Econda:
  W celu projektowania strony internetowej zorientowanej na potrzeby użytkownika, jak również jej optymalizacji poprzez zastosowanie rozwiązań i technologii firmy econda GmbH, anonimowe dane są gromadzone i przechowywane, a za pomocą pseudonimów tworzone są z nich profile użytkowania. W tym celu można użyć plików cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jednak bez wyraźnej zgody użytkownika, profil użytkownika nie jest łączony z informacjami na temat użytkownika pseudonimu. W szczególności, adresy IP są kodowane natychmiast po otrzymaniu, co uniemożliwia przypisanie profili użytkowania do adresów IP. Stosowanie pseudonimizacji danych przebiega zgodnie z postanowieniami § 15 pkt 3 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Tutaj, odwiedzający stronę internetową mogą również w przyszłości wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania tych danych w dowolnym momencie. Wyrażenie sprzeciwu obowiązuje tylko dla urządzenia i przeglądarki internetowej, na której zostało ustawione, dlatego należy powtórzyć ten proces na wszystkich urządzeniach. Jeśli usuniesz plik cookie służący do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania cookie, dane będą przesyłane ponownie do econda.

 • Uwagi dotyczące ochrony danych w mediach społecznościowych

  Firma geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG umieszcza różne wpisy w „mediach społecznościowych“ w celu komunikowania się z zarejestrowanymi tam użytkownikami i informowania ich o swoich ofertach.
  Pragniemy zwrócić uwagę, że korzystanie z tych platform z udostępnionymi przez nie funkcjami odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Dotyczy to w szczególności konkretnego zachowania użytkownika na tych platformach. Obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).
  W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych ponosimy jednak odpowiedzialność wspólnie z Facebookiem wobec wszystkich klientów, zainteresowanych stron i użytkowników. Jesteśmy w pełni świadomi tej odpowiedzialności i ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Niestety nie możemy w pełnym zakresie wykonywać naszej odpowiedzialności, ponieważ Facebook nie zapewnia nam przejrzystości, której potrzebujemy, aby należycie wypełniać nasze obowiązki informacyjne. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby podjąć wszystkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych.
  Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że podczas korzystania z platform Twoje dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Dzięki certyfikacji zgodnie z unijno-amerykańską ochroną prywatności (EU-US Privacy Shield) dostawcy amerykańscy gwarantują, że wymagania UE w zakresie ochrony danych są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.
  Ponadto informacje dotyczące użytkowania i użytkownika mogą być przetwarzane do celów badań rynku i reklamy. Przykładowo na podstawie zachowania użytkownika w sieci mogą być tworzone profile użytkowników i powiązanych z nim zainteresowań. Oznacza to na przykład, że reklamy mogą się wyświetlać zarówno na platformach, jak i poza nimi. Pliki cookie są zazwyczaj przechowywane w tym celu na urządzeniu końcowym. Niezależnie od tego dane, które nie są pobierane bezpośrednio z Twoich urządzeń końcowych, mogą być również przechowywane w profilach użytkowników (zwłaszcza jeśli jesteś członkiem odpowiednich platform i pozostajesz na nich zalogowany).
  Jako dostawca tej usługi informacyjnej nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych innych danych otrzymywanych podczas korzystania z naszych usług.
  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w kwestii skutecznego informowania użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli dany dostawca prosi o zgodę na przetwarzanie danych (np. poprzez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie wyboru), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

  Możliwość zgłoszenia sprzeciwu
  Jeśli jesteś członkiem sieci społecznościowej i nie chcesz, aby sieć zbierała dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z Twoimi danymi członkowskimi w danej sieci, musisz

  wylogować się z danej sieci, zanim odwiedzisz naszą stronę internetową,
  usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniu oraz
  zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.

  Po ponownym zalogowaniu się będziesz jednak ponownie rozpoznawalny w sieci jako konkretny użytkownik.
  W celu szczegółowego przedstawienia zakresu przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu (Opt-Out) odnosimy się do następujących powiązanych informacji o dostawcach.
  Również w przypadku próśb o informacje i dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę na to, że można ich najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkownika i dlatego mogą bezpośrednio odpowiadać na Twoje zapytanie oraz udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Polityka prywatności / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  Uwagi dotyczące praw autorskich i własności twórczej
  Jeśli chcesz opublikować na naszej stronie internetowej zdjęcia, teksty, projekty, filmy wideo, muzykę itp., powinieneś być świadomy, że możesz przenieść do sieci wszystkie prawa do korzystania, co może mieć dla Ciebie konsekwencje prawne, jeśli sam nie jesteś autorem lub właścicielem takich praw.

 • Oferty online dla dzieci

  Bez zgody opiekunów prawnych, osoby poniżej 16 roku życia nie mogą wysyłać do nas żadnych danych osobowych ani składać oświadczenia. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do aktywnego udziału w działalności i zainteresowaniach swoich dzieci w Internecie.

 • Odnośniki do innych dostawców

  Nasza strona internetowa zawiera – łatwo rozpoznawalne – odnośniki do stron innych firm. Nie mamy żadnego wpływu na rodzaj treści znajdujących się na stronach innych dostawców, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju treści. Za treści umieszczone na tych stronach odpowiada zawsze usługodawca lub operator.
  Podlinkowane strony zostały sprawdzone w momencie podlinkowania pod kątem ewentualnych naruszeń przepisów i prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron bez konkretnych dowodów naruszenia prawa jest nieuzasadniona. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa, tego rodzaju linki będą natychmiast usuwane.